نقد اصطلاحی حدیث

* حدیث صحیح است و صاحبان صحاح سته آن را با اسانید صحیح آورده‌اند.