صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره]

نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره]

۱- حدیث دارای اسناد صحیح است.

۲- صحیح است.

۳- این حدیث، روایتی دیگر از حدیث قبلی است.

۴- اسناد آن به شرط شیخین [مسلم ـ بخاری] صحیح است.