صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم ضمیمه روایت‌های حدیث حروف هفتگانه (حدیث حروف هفتگا...

ضمیمه روایت‌های حدیث حروف هفتگانه (حدیث حروف هفتگانه[۶۴۸] [راویان آن] )

[۶۴۸] تفسیر طبری، ج ۱، ص ۲۱ به بعد. تحقیق و تعلیق استاد محمود محمد شاکر و بازنگری شیخ احمد محمد شاکر، چاپ دارالمعارف.