در فعل‌ها

[در یس] ۳۶ / ۶۰: اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَیْکُم[۱۷۴] ، أعهد، أحدّ.

[در کوثر] ۱۰۸ / ۱: أعطیناك، أنطیناك.

[در حجر] ۱۵ / ۵۳: لاتوجل، تُوْجَلْ، تواجَل، تاجَل، تَیْجَل، تیجَل.

[در توبه] ۹ / ۱۰۹: أسََّسَ، اَساسَ، أساس، اُسُس، آساس.

[در بقره] ۲ / ۲۵۸: فبهت، فبهت، فَبَهُتَ.

[در بقره] ۲ / ۳۰: ویسفك، ویسفك، ویسفك.

[در یوسف] ۱۲ / ۸۷: فتحسّسوا، فتجسّسوا.

[۱۷۴] در رسالة الشواذ، اشتباهاً (الیک) آمده است [رسالة الشواذ، ص ۱۵۶] .