مشخصات کتاب

تاریخ قرآن
تأليف

دکتر عبدالصبور شاهین


ترجمه:

دکتر سید حسین سیدی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
تحقیق و پژوهش:

هادی بِزْدی ثانی