دلیل دوم:

و بدین‌سان طبق عقاید شیعه اصحاب گرامی دروغگو بوده و این در حالی است كه آنها قرآن را نقل و روایت كرده‌اند. و ائمه اهل بیت روایت آنها را نه تنها روایت نمی‌كنند بلكه آن را موثق نمی‌دانند و تصدیق نمی‌كنند، با این حساب رافضی‌ها و شیعه چگونه می‌توانند به صحت و تمامیت قرآن موجود اطمینان حاصل كنند؟!