دلیل اول:‌

برحسب عقیده شیعه همه اصحاب دروغگو هستند و اصحاب معتقد بودند كه «دروغگویی» عبادت است. و بدین‌سان ائمه اهل بیت دروغگو بوده، ولی تقیه كار بوده‌اند «و معتقد بودند به اینكه دروغ‌گویی، عبادت است». پس اگر همه اصحاب و ائمه اهل بیت دروغگو بوده‌اند، پس چه كسی قرآن واقعی را از طرف پیامبران به آنها رسانده است؟!.