جواب شبهه (۲۰)

اینکه می‌گویند: اهل بیت از امام علیس تا آخرین فرزندش از ائمه و شیعه آنان بر حلال بودن متعه متفقند حتی گفته امام علیس مشهور است که می‌فرماید: اگر عمرس از آن نهی نمی‌نمود غیر از انسان فاجر و فاسد زنا نمی‌کرد ....

جواب:

هیچ اجماعی از طرف اهل‌بیت مبنی بر مباح بودن آن وجود ندارد، بلکه برعکس همه اهل‌بیت بر تحریم آن اجماع کرده‌اند چنان‌که با دلایل قطعی قبلاً بحث گردید از جمله:

۱- با توجه به اطلاعاتی که از کتب آنان دارم آنان گمان می‌کنند که امام علیس متعه را حلال دانسته و با این وصف یک حدیث مستند در مورد حلالی متعه را از او نقل نکرده‌اند مگر آن حدیث که ثعلبی و طبری در تفسیرش با سند خود از شعبه از حَکَم روایت می‌کنند می‌گوید: علیس گفت: اگر عمرس از متعه نهی نمی‌کرد به جز انسان فاجر و غیرمتدین دچار زنا نمی‌گردید.

و این حدیث و اثر از طریق ما و آنان نیز ضعیف است.

سپس این اثر با وجود اینکه ضعیف و منقطع است با این سختگیری که در مورد متعه از علیس به اثبات رسیده تعارض دارد تا حدی که وقتی این خبر به او رسید که پسرعمویش عبدالله ‌بن عباسب به متعه اجازه داده است فرمود «تو مردی متکبر هستی».

مسلم در صحیح خود از ابن‌حنفیه روایت می‌کند می‌گوید: از علی ‌بن ابی‌طالبس شنیده به فلانی می‌گفت: تو مردی متکبر هستی رسول خدا ج آن را از ما نهی کرده است.

و در روایتی آمده که علیس از ابن ‌عباسب شنیده که در مورد متعه زنان نرمی نشان داده است فرمود: صبر کن ابن ‌عباسب رسول خدا ج در روز خیبر از آن و گوشت الاغ‌های اهلی نهی فرمود.

۲- امام باقر و فرزندش صادق. در جامع کافی از حسن ‌بن یحیی ‌بن زید فقیه عراق نقل می‌کند که گفته: اهل‌بیت رسول خدا ج بر کراهیت و نهی از متعه اجماع کرده‌اند و دوباره می‌گوید: و اهل‌بیت رسول خدا ج بر آن اجماع کرده‌اند که نکاح بدون ولی و دو شاهد و مهریه‌ای بدون قید در نکاح صحیح نیست.

و بیهقی در سنن خود با سندش از بسام صیرفی روایت می‌کند می‌گوید: از جعفربن محمد در مورد متعه سؤال کردم و آن را برایش توصیف نمودم: به من گفت: زنا است.

و قاضی نعمان در کتاب «دعائم» از جعفربن محمد روایت می‌کند که مردی در مورد نکاح موقت از او سؤال کرد گفت: آن را برایم توصیف کن، گفت: مرد به زنی می‌رسد و می‌گوید: با این درهم یا دو درهم در مقابل یک بار آمیزش یا یک روز یا دو روز با تو ازدواج می‌کنم: گفت: این زنا است و به جز انسان فاجر آن را انجام نمی‌دهد.

از تمام این اقوال برای ما روشن می‌گردد که اهل‌بیت بر تحریم متعه اجماع کرده‌اند و آن‌ها با قرآن و احادیث و اجداد خود در ممنوعیت و تحریم این رابطه حرام که متعه نام دارد موافق هستند!.