۵- جنگ حنین:

ابن‌حجر در فتح ‌الباری می‌گوید: و حنین باقی مانده زیرا تحریم متعه چنان‌که قبلاً به آن اشاره نمودم روایتی در آن واقع شده است یا از آن مشغول شده یا عمداً به‌خاطر اشتباه راویان آن، آن را ترک نموده یا به ‌این دلیل که جنگ اوطاس و حنین یکی است... [۲۶۸].

صنعانی در سبل‌ السلام می‌گوید: از علیس روایت شده گفت: رسول خدا ج در سال خیبر از متعه زنان نهی نمود ... و آنکه در عام حنین آن را روایت کرده توهم قرار داده است نسائی و دارقطنی آن را روایت و به آن اشاره کرده که توهم است... [۲۶٩].

[۲۶۸] نيل الأوطار: ۳/۱۳٧. [۲۶٩] سبلالسلام: ۳/۱۲۶.