۲- عمرة ‌القضاء:

حافظ ابن‌حجر در فتح ‌الباری می‌گوید: در مورد عمرة ‌القضاء هیچ أثر صحیحی وجود ندارد زیرا از جمله مرسل‌های حسن است و مراسیل او ضعیف هستند زیرا از هر کسی حدیث را قبول می‌کرد [۲۶۰].

و ابن‌سعد در ترجمه حسن بصری/ می‌گوید: عالمی جامع علوم و بلند مرتبه بوده است ... و آن حدیث از احادیثی که روایت کرده و سندش را آورده و از آنکه شنیده روایت کرده حجت است و مراسیل او حجت نیست [۲۶۱].

[۲۶۰] فتحالبارى: ٩/٧۵. [۲۶۱] تهذیب ابن‌ حجر: ۲/۲۶۶ و ابن‌سعد در ترجمه حسن بصری می‌گوید: او عالم و دانشمندی جامع علوم و بلندمرتبه بوده است ... و هرآنچه از احادیثش با سند و از آنکس که شنیده روایت کرده باشد حجت و مرسل آن حجت نیست.