۱- جنگ خیبر:

زرقانی در شرح موطأ می‌گوید: هیچ قول صحیح و صریحی به‌جز خیبر و فتح باقی نمانده است ....

و غماری در الهداية می‌گوید: صحیح‌ترین این اقوال آنست که تحریم آن در روز خیبر و روز فتح بوده است [۲۵٩].

[۲۵٩] الهداية: ۶/۵۱۰.