اقوال علماء و مکان تحریم متعه:

و در پایین، اقوال علمای حدیث در مورد این غزوه‌ها و مکان تحریم متعه ذکر می‌گردد.