جواب آن از چند رو:

این گفته بی‌سندی است که جابر آن را بر عمرس انکار نمود؟!.

و در زیر احادیث جابر که مسلم آن را در صحیح خود روایت کرده می‌آید:

۱- سخنگوی رسول خدا ج بر ما وارد شد گفت: رسول خدا ج به شما اجازه داده که متعه را انجام دهید یعنی متعه زنان.

۲- بله ما در زمان رسول خدا ج و ابوبکر و عمرب استمتاع کرده‌ایم و آن در آنچه عطاء آن را روایت می‌کند وقتی که برای انجام عمره به مکه آمدند گفت: در منزلش نزد وی آمدیم و در مورد چیزهایی از او سؤال کردیم سپس متعه را ذکر کردند.

۳- ما با یک مُشت از خرما و آرد برای چند روزی در زمان رسول خدا ج و ابوبکرس استمتاع می‌کردیم حتی اینکه عمرس آن را در مورد عمرو بن حریث نهی نمود و آن را با توجه به آنکه ابوالزبیر به ما خبر داده‌اند گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم.

این احادیث جابر است و استدلال به آن بر حلالی متعه به چند دلیل جایز نیست: