جواب شبهه (۱۶):

اینکه می‌گویند: جابربن عبدالله تحریم متعه از طرف عمرس را بر وی انکار نمود، و اگر در آنجا نهی از رسول خدا ج وجود داشت از آن اصحابی که در زمان ابوبکر و قسمتی از زمان خلافت عمرس متعه را انجام می‌دادند مخفی نمی‌ماند و این نسخ آن را در زمان پیامبر نفی می‌کند و اگر چنین نباشد خلیفه اول چیزی را که خدا و رسولش آن را حرام کرده حلال گردانیده است.