۳- از طریق‌های شیعه زیدی:

در مسند امام زید بن ‌علی از پدرش از جدش علیس آمده است گفت: رسول خداج در سال خیبر از نکاح موقت نهی فرمود [۲۳۱].

سیاغی صنعانی از علمای شیعه زیدی در «الروض‌النضير» گفته است: مؤید بالله گفت: ابوالعباس حسنی به ما خبر داد و گفت عبدالعزیز بن اسحاق به ما خبر داد گفت: احمدبن منصوری حری به ‌ما خبر داد، محمدبن ازهر طائی به ‌ما خبر داد: ابراهیم ‌بن ‌یحیی مزنی به ‌ما خبر داد از عبدالله ‌بن حسن از پدرش از جدش علیس گفت: رسول خدا ج متعه زنان را در روز خیبر حرام کرد و بدانم هر کسی آن را انجام می‌دهد وی را شلاق می‌زنم.

سیاغی گفته: و شاید گفته: کسی را نمی‌یابم که به آن عمل کند مگر شلاقش می‌زنم. از گفته علیس است [۲۳۲].

[۲۳۱] الروض النضیر شرح مجموع الفقه الكبير: ۴/۲۳. [۲۳۲] در روضالنضير شرح مجموع الفقهالكبير: ۴/۲۳.