۱- از طریق‌های شیعه اسماعیلی:

قاضی مغربی صاحب «دعائم‌الإسلام» از رسول خدا ج روایت کرده که متعه را حرام کرده است، و از علیس روایت کرده که گفت: نکاح درست نیست مگر با حضور سرپرست زن و دو شاهد و با یک درهم و دو درهم و یک روز و دو روز نمی‌باشد، آن زنا است و در نکاح شرط وجود ندارد [۲۲٩].

[۲۲٩] به دعائم الإسلام و ذکر حلال و حرام و قضایا و الأحکام قاضی ابوحنیفه نعمان تمیمی: ۲/۲۲۸-۲۲٩ ح ۸۵۸ بنگر.