جواب آن از چند طریق:

۱- در سنت نبوی احکام متعه وجود ندارد تا آن را تخصیص کنیم ....

۲- حکم رجم در قرآن موجود است اما از آن آیاتی است که از لحاظ تلاوت نسخ گردیده است... و این از جمله مواردی است که احادیث زیادی از طریق هردو فرقه درباره آن آمده است [۲۲۶].

از طریق شیعه در کافی و تهذیب از ابن‌عبدالله نقل شده که گفته است: آیه رجم در قرآن فرموده خداوند:

«إذا زني‌ الشيخ والشيخة فارجموها ألبتة فإنهما قضيا‌ الشهوة».

«وقتی زن و مرد پیری زنا کردند آن‌ها را برای همیشه رجم کنید زیرا آندو ارضای شهوت کرده‌اند».

و از سلیمان پسر خالد نقل شده گفت: از ابوعبدالله پرسیدم در قرآن رجم وجود دارد؟ گفت: بله. گفتم چطور؟ گفت: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة» [۲۲٧].

[۲۲۶] آن را در طبرانی و ترمذی و نسائی و ابی‌داود از ابن عباسب از حدیث عمر بن‌خطابس نگاه کن. [۲۲٧] به کافی: ٧/۱٧٧ ح ۳ و تهذیب: ۱۰/۳ ح ٧ والـملاذ: ۱۶/۱۰ والفقيه: ۴/۱٧ ح ۱۲ والوسائل: ۱۸/۳۵۰ ح ۱۸ والـمرآة: ۲۳/۲۶٧ و دعائم الإسلام: ۲/۴۴٩ و تفسیر قمی: ۲/۰۰۰ بنگر. همچنین به مبانی تكملة الـمنهاج خوئی: ۱/۱٩۶ بنگر و مجلسی این دو روایت را در ملاذ: ۱۶۰/۱۰ و مرآة: ۲۳/۲۶٧ با این عبارت آندو را صحیح می‌داند و این آیه از آن آیاتی به شمار می‌رود که تلاوتش نسخ ولی حکمش باقی مانده است.