جواب شبهه (۱۱)

آیه استمتاع چنان‌که گذشت ارتباطی به نکاح موقت ندارد.

و نکاح موقت پیامبر ج به ‌آن اجازه، سپس از آن نهی فرمود، بنابراین نسخی ابداً در میان دو آیه وجود ندارد، منظور آیه استمتاع از همسران بوسیله عقد دائم و میان آیه میراث است. بله نسخ نکاح موقت واقع شده است ـ و نسخ بوسیله آیه متعه روی نداده زیرا آیه‌ای نیست که آن را تشریع کرده باشد ـ در قرآن جایی وجود دارد که میراث همسر □(۱/۸) و □(۱/۴) را بیان می‌دارد که زن متعه سهمی برای او وجود ندارد.

و اما اینکه می‌گویند: از فقهای شیعه کسانی هستند که می‌گویند: از همدیگر ارث می‌گیرند و این موضوع میان امامان شیعه إمامی اختلاف است و سه دیدگاه در آن وجود دارد.