چهارم: سنن نسائی:

۱- نسائی در سنن خود در کتاب حج «باب قرآن» با اسناد خود از عمران پسر حصین روایت کرده است گفت: رسول خدا ج حج و عمره را با هم انجام داد و قبل از اینکه از آن نهی کند و آیه‌ای در تحریم آن نازل شود وفات فرمود.

۲- نسائی با اسناد خود از عمران روایت کرده که رسول خدا ج حج و عمره را باهم انجام داد سپس آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد و رسول خدا ج از آن نهی ننمود و هرکس به نظر خود چیزی می‌گفت.

۳- نسائی به اسناد خود از عمران پسر حصین روایت کرده گفت: همراه رسول خدا ج تمتع را انجام دادیم [۲۰۳].

[۲۰۳] به صحیح سنن نسائی آلبانی: ۲/٧۶ بنگر.