ب) ذکر تفاسیر شیعه:

۱- طبرسی در تفسیر این آیه می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ گفته شده: هدف از استمتاع در این‌جا رسیدن به مطلوب و مباشرت و انجام مطلوبش از لذت است ... از حسن و مجاهد و ابن ‌زید و سدی، بنابراین معنایش چنین است: آنچه از زنان بوسیله نکاح از آنان لذت برده‌اید مهریه ‌شان را بپردازید. و گفته شده: که مقصود آیه نکاح متعه است. از ابن عباس و سدی و ابن‌ سعید و گروهی از تابعین روایت شده و این رأی و مذهب پیروان شیعه امامی است ... [۱۵۰].

۲- و طوسی در تفسیرش التبیان ۳/۱۶۵ می‌گوید:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ

حسن و مجاهد و ابن ‌زید می‌گویند: نکاح است! و ابن‌ عباسب و سدی گفته‌اند: آن نکاح موقت است و این مذهب ماست [۱۵۱].

۳- عبدالله شبر در تفسیرش [الجواهرالثمين: ۲/۳۱] می‌گوید: فرموده خدا: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّشامل آن زن از منکوحات که از وی کام گرفته‌اید، یا آن زنیکه بوسیله آمیزش یا عقد کردن از او کام گرفته‌اید [۱۵۲].

۴- و شیخ محمد مشهدی در تفسیر خود «کنزالدقائق» می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ آن زن از منکوحات که از وی کام گرفته‌اید، آن زنیکه بوسیله آمیزش یا عقد کردن از آنان لذت برده‌اید [۱۵۳].

۵- شیخ سبزواری در تفسیر خود «الجدید فی تفسیرالقرآن ‌المجید» می‌گوید: فرموده خدا ﴿ٱسۡتَمۡتَعۡتُم یعنی: با لذت از آنان کام گرفته‌اید [۱۵۴]. و گفته شده است: منظور نکاح متعه است ... از ابن ‌عباس و سدی و ابن ‌سعید و گروهی از تابعین، که آن رأی مذهب پیروان امامیه می‌باشد).

از این اقوال نتیجه می‌گیریم که بر نزول این آیه بر نکاح متعه متفق نیستند، بلکه بر تشریع متعه بوسیله این آیه نیز اتفاق ندارند، پس این اتفاق اهل تفسیر شیعه و سنی بر مشروعیت نکاح متعه بوسیله آیه ۲۴ از سوره نساء کجاست؟!.

بعد از اینکه دانستیم اغلب اهل تفسیر آیه را به ‌معنی نکاح قرآنی تفسیر می‌کنند نا چاراً باید بگوییم که: آیه در مورد نکاح دائمی می‌باشد با توجه به این دلایل قاطعی که وجود دارد و شکی در آن‌ها راه ندارد و این رأی به ‌قویترین دلایل و برهان مستند است. به ‌همین خاطر بقیه شبهات طرفداران متعه را همراه با دلایل ذکر می‌کنیم تا حجت‌ها کارگرتر و دلایل آن‌ها را بیشتر باطل کند.

[۱۵۰] مجمع البيان: ۵/٧۱. [۱۵۱] التبيان: ۳/۱۶۵. [۱۵۲] الجواهرالثمين: ۲/۳۱. [۱۵۳] كنزالدقائق. [۱۵۴] الجديد في تفسيرالقرآن الـمجيد.