جواب این شبهات پوچ و واهی

و جواب این شبهات که قویت‌رین آنان است به ترتیب به شرح زیر می‌باشد: