شبهۀ بیستم

بیستم می‌گویند: همانا اهل بیت از علیس گرفته تا آخرین اولاد و شیعه آن‌ها بر آن اجماع کرده‌اند و فرمودۀ امام را می‌شناسند که فرمود: اگر عمرس از متعه نهی نمی‌کرد غیر از شقی و بدبخت زنا نمی‌کرد به همین دلیل شیعه امامی با تبعیت از دوازده امام خود بر حلال بودن آن اجماع دارند و نسخ نشدن آن با نسوخ صحاح متواتر ما که از ائمه عترت و طهارت به تواتر به ما رسیده و ثابت است و به ترجیحات آن‌ها در کتاب وسائل شیعه‌ای احکام ‌الشريعة مراجعه کن [۱۲۴].

[۱۲۴] جواهرالکلام نجفی: ۳۰/۱۵۰ و خلاصهة الإیجاز فیالـمتعة: ص ۲٧ و مسائل فقهیة ص ٧۵ و ۸٧ و فقه الجنس ص ۱۵۴ والحدائق: ۲۴/۱۱۳.