شبهۀ نهم:

نهم می‌گویند: آیه متعه منسوخ نیست بلکه از محکمات قرآن می‌باشد همانا گروهی از بزرگان علماء سنی روایت کرده‌اند که آیه متعه منسوخ نیست: از جمله زمخشری در تفسیر خود -الکشاف- از ابن ‌عباسب نقل می‌کند که آیه متعه از محکمات قرآن می‌باشد. و می‌گویند: و از غیر او نقل می‌کنند که از حکم پسر عطیه سؤال کردند آیه متعه منسوخ است یا نه؟ ایشان در جواب گفتند: نه. و می‌گویند: همانا عمران پسر حصین صحابی تصریح کرده: که این آیه در مورد متعه نازل شده و نسخ نشده است [۱۰٧].

احمد بن حنبل در مسند خود ۴ ص ۴۳۶ با سندی که همه رجال آن موثق هستند از عمران پسر حصین ابراز می‌دارد که گفته است: آیه متعه در کتاب خداوند نازل شد و ما همراه پیامبر ج به آن عمل کردیم و آیه‌ای نازل نشد که آن را نسخ کند و رسول خدا ج نیز از آن نهی نفرمود و فوت کرد. و می‌گویند: همانا این روایات و نظیر آن‌ها در اکثر صحاح اهل سنت و تفاسیر و کتب فقهی آن‌ها موجود است [۱۰۸].

[۱۰٧] الأمینی: ۶/۲۲۰ بعنوان الـمتعة في الکتاب. [۱۰۸] مسائلالفقهیة: ص ٧۵ و کاشف الغطاء في أصلالشیعة: ص ٩۸ و خوئی در تفسیر البیان: ص ۳۱٩ و عبدالله نعمه في روح الشیعة: ۴۶۳ و فکیکی در الـمتعة ص ۵۶ و جواد مغنیه در تفسیر خود الکاشف: ۵/۲٩۶ بنگر.