مشخصات کتاب

ازدواج موقت از دیدگاه روایت
تأليف:

یوسف محمدی


مترجم:

اسحاق دبیری