تقدیم به...

تقديم به ...

فرشتگان سعادت که راه رشادت را بر صفحات مناجاتشان برايم نگاشتند..

به آن قلب‌های تپنده‌ای که در شوق ديدار جگرگوشه‌شان اشک‌های اميد بلعيدند تا فرزندشان شمعی گردد در فرا راه هدايت..

به آنانکه دستان لرزان نيايششان راهگشای زندگيم بود ..

بدانانکه چتر دعاهايشان از زير باران‌های هولناک اهریمن نجاتم داد..

به پدر و مادر ارجمندم ..

شعله‌های فروزان آسمان هدايتم ..

نهالتان

ن. م