صفحه نخست حدیث و سنت حدیث غدیر، مولای مومنان و ما اهل سنت ... و به‌ «خلفاي‌ راشد» شافياً اشاره‌ فرموده‌اند

... و به‌ «خلفاي‌ راشد» شافياً اشاره‌ فرموده‌اند

بسیاری‌ از احادیث‌ مربوط‌ به‌ خلفای‌ راشد و خلافت‌ نبوت‌ و راشده‌ را قبلاً تحت‌ عنوان‌ «حدیث‌ موالات‌ در كنار سایر احادیث‌نبوی» نقل‌ نمودیم‌.