محورهاي‌ خطبه‌ي‌ غدير

اگر نگاهی‌ دقیق‌ به‌ متن‌ كامل‌ «حدیث‌ غدیر» داشته‌ باشیم‌ این‌ نتیجه‌ را خواهیم‌ یافت‌ كه‌ این‌ خطبه‌ از دو بخش‌ تشكیل‌ شده‌ است‌:

یكی‌ فضیلت‌ و عظمت‌ اهل‌ بیت‌،

دوم‌ محبّت‌ و دوستی‌ با حضرت‌ علی‌ س.

قسمت‌ اول‌ به‌ «حدیث‌ ثقلین‌» و بخش‌ دوم‌ به‌ «حدیث‌ موالات» شهرت‌ دارد. البته‌ اختلاف‌ و غوغای‌ ایجاد شده‌ و بازار گرم‌ و داغ‌ نویسندگان‌ مربوط‌ به‌ بخش‌ دوم‌ حدیث‌، یعنی‌ «حدیث‌ موالات‌» می‌باشد كه‌ از آن‌ امامت‌ بلافصل‌ حضرت‌ علی‌ س را ثابت‌ می‌كنند، اما بخش‌ اول‌ از اهمیت‌ قابل‌ توجهی‌ برخوردار است‌ كه‌ به‌ فهم‌ و درک بهتر بخش‌ دوم‌ نیز كمک می‌كند، به‌ همین‌ علّت‌ ابتدا مختصری‌ در مورد «حدیث‌ ثقلین‌».