آنچه‌ پيامبر ج در غدير خُم‌ فرمودند [۴۸]:

خطبه‌ و حدیث‌ غدیر در كتب‌ حدیث‌ اهل‌ سنت‌ و جماعت‌ به‌ شیوه‌های‌ مختلفی‌ ثبت‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ گذرا آن‌ را از كتاب‌های‌ مختلف‌ حدیث‌ با الفاظ‌ گوناگون‌ تقدیم‌ می‌كنیم‌:

[۴۸] از این‌ فصل‌ تا ابتدای‌ «حدیث‌ غدیر خُم‌ یا حدیث‌ موالات‌» در صفحه‌ی‌ ۹۰، توسط‌ مصحح‌ اضافه‌ شده‌ است‌. «مصحح‌»