فصل سیزدهم: وصف خاک بهشت

در صحیحین از ابوذر غفاری در حدیث معراج از رسول خداص روایت شده است که فرمودند:

«به بهشت داخل شدم که در آن گنبدهای از مروارید وجود داشت و خاکش از مشکل بود»[ ].

امام احمد از ابوسعید خدریس نقل می‌کند که رسول خداص از ابن‌صیاد[ ] در مورد خاک بهشت پرسیدند. جواب داد که خاکش سفید و نرم، از مشک خالص است، رسول اکرمص او را تصدیق نمود.

در روایت مسلم از ابوسعید نقل شده است که ابن صیاد از پیامبر اکرمص در مورد خاک بهشت سؤال نمود که فرمود: خاکی است سفید و نرم از مشک خالص.

امام احمد از جابربن عبدالله روایت می‌کند که رسول خداص فرمودند:

می‌خواهم از یهود در مورد خاک بهشت که خاکی بسیار نرم و سفید است، بپرسم گفتند: نان است ای ابوالقاسم، رسول خداص فرمودند: نانی از خاک سفید نرم، یا آرد سفید نرم.