صفحه نخست عقاید (کلام) سیمای رستاخیز، نشانه ها، وقایع و نتایج فصل پنجم: اولین کسی که وارد بهشت می‌گردد

فصل پنجم: اولین کسی که وارد بهشت می‌گردد

«رسول‌اللهص قبل از سایر پیامبران و امتش قبل از سایر امت‌ها وارد بهشت می‌گرداند».

در صحیح مسلم از انس‌بن مالک به ثبت رسیده که رسول خداص فرمودند:

«من اولین کسی هستم که در بهشت را به صدا درمی‌آورد».

در روایتی دیگر فرمودند:

«به درب بهشت می‌آیم و آن را می‌کوبم. نگهبان می‌پرسد: تو که هستی؟ می‌گویم: محمد. می‌گوید: دستور دارم که در را قبل از تو به روی کسی دیگر باز نکنم».

امام احمد از عبدالله بن عمروس روایت می‌کند که رسول خداص فرمودند:

«به بهشت نظری انداختم و دیدم که بیشتر اهلش فقیران و مستضعفانند و به جهنم نظری افکندم و دیدم بیشتر اهلش سرمایه‌داران و زنانند».

ابن ابی‌شیبه از ابوهریره روایت می‌کند که رسول خداص فرمودند:

«سه گروه از امتم قبل از سایرین وارد بهشت می‌شوند: شهید، برده‌ای که بردگی دنیا او را از دستورات خدا باز نداشته است. مستضعف عیالداری که عزت نفسش به او اجازه گدایی نمی‌دهد و اولین سه گروهی که وارد جهنم می‌شوند عبارتند از: فرمانروای هواپرست، ثروتمندی که حق خدا را از ثروتش پرداخت نکند، فقیر فخر‌فروش متکبر»[ ].

در صحیح مسلم از عیاض بن حمار مجاشعی از پیامبر اکرمص روایت شده که فرمودند:

«بهشتیان سه گروهند: قدرتمند عادل، دست و دل باز موفق، مرد رحیم القلب به هر خویشاوند و مسلمانی، فقیر عیالداری که عزت نفسش مانع سؤالش گردد».