باب سوم:

بهشت و نعمت‌های جاودانش

فصل یکم: سدره المنتهی

فصل دوم: وصف اهل بهشت

فصل سوم: بالاترین منزلت بهشت (الوسیله) جایگاه رسول اکرم

فصل چهارم: دستور خدا به بندگان در طلب بهشت و تشویق و ترغیب دادن به آن

فصل پنجم: اولین کسی که وارد بهشت می‌گردد

فصل ششم: بهشتیان با پروردگارشان ملاقات می‌کنند

فصل هفتم: اولین غذایی که مؤمنان بعد از دخول به بهشت می‌خورند

فصل هشتم: عطرهای بهشتی و بوی آن

فصل نهم: بلندی و وسعت بهشت

فصل دهم: وسعت درهای بهشتی

فصل یازدهم: منازل بهشت و ارتفاع و عظمت آن

فصل دوازدهم: خیمه‌های بهشتیان

فصل سیزدهم: وصف خاک بهشت

فصل چهاردهم: کوثر، مشهورترین رود بهشتی

فصل پانزدهم: سایه‌های بهشتی

فصل شانزدهم: میوه‌های بهشتی

فصل هفدهم: غذای بهشتیان و خوردن و آشامیدنشان در آن

فصل هیجدهم: لباس بهشتیان و زیورآلاتشان

فصل نوزدهم: فرش‌های بهشتی

فصل بیستم: حوریان بهشتی

فصل بیست و یکم: ارتقای درجه فرزندان به درجه پدران