قسمت سوم:

عذاب و پاداش در آخرت

باب یکم : مسایلی در مورد بهشت و جهنم

باب دوم : جهنم و عذاب‌های دردناک آن

باب سوم : بهشت و نعمت‌های جاودان آن