فصل دهم: مشاهده خداوند در روز قیامت [۱٩۵]

بخاری از ابوهریره نقل می‌‌کند که گروهی از مردم از رسول خداص سؤال کردند:

آیا در قیامت پروردگارمان را می‌بینیم؟ فرمودند: آیا شما در دیدن خورشید در آسمانی صاف مشکلی دارید؟ گفتند: خیر، یا رسول ‌خداص! آیا شما در دیدن ماه بدر (شب چهاردهم) درآسمان صاف مشکل دارید؟ گفتند: خیر، یا رسول خداص! فرمودند: «در قیامت به همان صورت خدا را مشاهده خواهد نمود [۱٩۶].

بخاری از ابوسعید خدری روایت می‌کند که گفتیم: ای رسول خداص! ما پروردگارمان را خواهید دید؟

فرمودند: آیا در دیدن خورشید و مهتاب در آسمانی صاف مشکل دارید؟ گفتیم: خیر، یا رسول خداص! فرمودند:

«شما در آن روز در مشاهده پروردگارتان مشکلی ندارید مگر به همان اندازه که در دیدن این دو دچار مشکل می‌شوید».

[۱٩۵] این مشاهده مربوط به صحرای محشر و روز قیامت است که مؤمنان بار دیگر در بهشت با خداوند ملاقات خواهد نمود. این موضوع در قسمت سوم این کتاب خواهد آمد. [۱٩۶] مسلم نیز این حدیث را روایت کرده است.