فصل دوم: فرارسیدن قیامت در روز جمعه

احادیث کثیری درباره فرارسیدن روز قیامت در روز جمعه وارد شده است. از جمله: روایت امام مالک‌ابن انس از ابوهریره که رسول خداص فرمودند:

«بهترین روزی که خورشید در آن طلوع کرده روز جمعه است. در آن روز حضرت آدم آفریده شده و در آن به زمین سرازیر شده و در آن توبه‌اش پذیرفته شده و در آن وفات یافته است. در همین روز قیامت برپا می‌شود، تمامی حیوانات غیر از انس و جن در این روز از طلوع فجر تا طلوع خورشید از ترس رسیدن قیامت گوش به بانگ هستند و در این روز ساعتی وجود دارد که هر مسلمان نمازگزاری آن را دریافته و از خداوند چیزی طلب کند، خداوند خواسته‌اش را به او می‌دهد» [۱۲٩] ۱۳۰.

طبرانی در معجم کبیر از ابن عمرب به صورت مرفوع روایت کرده است:

«قیامت به پا نمی‌شود مگر در اذان فجر».

امام احمد از اوس‌بن اوس ثقفی روایت کرده که رسول خداص فرمودند:

«روز جمعه از بهترین ایام شماست. در آن آدم خلق شده و در آن وفات یافته، و شیپور برانگیخته شدن و شیپبور بیهوش شدن در همین روز دمیده می‌شود. سعی کنید در این روز بسیار بر من درود فرستید؛ زیرا درودهای شما بر من عرضه می‌گردد». گفتند: یا رسول‌اللهص مگر تو به خاک تبدیل نشده‌ای چگونه درودهای ما بر تو عرضه می‌گردد؟ فرمود: «خداوند خوردن اجساد انبیا را بر زمین حرام کرده است».

[۱۲٩] به روایت ابوداود با همین تلفظ. ترمذی و نسائی نیز روایت کرده‌اند. [۱۳۰. - در مورد وقت اجابت دعا در روز جمعه اقوال متعددی از علما نقل شده که مشهورترین آن دو قول است : أ- از هنگام ایستادن خطیب بر روی منبر تا اتمام نماز جمعه. ب- بعد از نماز عصر تا غروب خورشید که روایات دال بر قول دوم قوی‌تری است والله اعلم (م).