قسمت دوم:

روز رستاخیز

فصل یکم: نام‌های روز رستاخیز

فصل دوم: فرارسیدن قیامت در روز جمعه

فصل سوم: روایاتی در مورد مدت روز قیامت

فصل چهارم: بعضی از احوال و شدائد روز واپسین

فصل پنجم: دمیدن در صور جهت مردن و برانگیخته شدن

فصل ششم: عرضه شدن بر خداوند یکتا

فصل هفتم: محاسبه خداوند سبحان بندگان را

فصل هشتم: کسانی که بدون هیچ حساب و کتابی وارد بهشت می‌شوند

فصل نهم: میزان در روز قیامت

فصل دهم: مشاهده خداوند در روز قیامت

فصل یازدهم: رحمت خداوند در روز قیامت

فصل دوازدهم: شفاعت

فصل سیزدهم: حوض نبوی در قیامت

فصل چهاردهم: پل صراط بر فراز جهنم