باب دوم:

بزرگترین علامت قیامت

فصل یکم : ذکر اجمالی علامات قیامت

فصل دوم : جنگ بزرگ اسلام و رومیان

فصل سوم : احادیث و روایات مسیح دجال

فصل چهارم : نزول عیسی‌بن مریم÷

فصل پنجم : پیدایش یأجوج و مأجوج

فصل ششم : حیوانی از زمین خارج گشته و با مردم سخن می‌گوید

فصل هفتم : طلوع خورشید از مغرب

فصل هشتم : دودی که در آخرالزمان پیدا می‌شود

فصل نهم : آتشی که قبل از قیامت از انتهای عدن برمی‌خیزد