صفحه نخست عقاید (کلام) سیمای رستاخیز، نشانه ها، وقایع و نتایج فصل چهارم: مدعیان دروغین نبوت قبل از قیامت

فصل چهارم: مدعیان دروغین نبوت قبل از قیامت

امام مسلم از جابربن سمره نقل می‌کند که رسول خداص فرمودند:

«قبل از فرارسیده قیامت دروغگویانی خواهند آمد».

جابر فرمود: از آن‌ها پرهیز نمایید.

در صحیح بخاری از ابوهریره روایت شده است که رسول خداص فرمودند:

«قیامت فرا نخواهد رسید تا اینکه نزدیک به ۳۰ دجال دروغین پیدا شده که هر کدام ادعای پیامبری می‌کنند» [۵۴].

امام احمد از ابوهریره نقل می‌کند که رسول خداص فرمودند:

«قیامت برپا نمی‌شود تا اینکه ۳۰ دجال دروغین که ادعای نبوت می‌کنند به وجود آیند و تا اینکه اموال فراوان شود و تا اینکه فتنه‌ها فرارسد و هرج و مرج به وجود آید». گفته شد:

هرج و مرج چیست؟ فرمودند: «القتل القتل القتل» سه بار [۵۵].

ابوداود از ابوهریره نقل می‌کند که رسول خداص فرمودند:

«قیامت برپا نمی‌شود تا اینکه ۳۰ دجال دروغین ظاهر شود و همه آن‌ها بر خدا و رسولش دروغ می‌بافند».

در صحیح مسلم از حدیث ثوبان، مولای رسول خداص، از رسول خدا نقل شده است که فرمودند:

«در امتم ۳۰ دجال دروغین خواهد آمد که همگی ادعای نبوت می‌کنند. در حالی که من آخرین پیامبران بوده و بعد از من پیامبری نخواهد آمد».

امام احمد از ابوبکره نفیع بن حارث نقل می‌کند که او قبل از اینکه رسول خداص در مورد مسیلمه چیزی بگوید، چیزهایی گفته بود. روزی رسول خداص برخاسته و فرمودند:

«اما بعد: در مورد این مردی که سخن از او بسیار است، باید بگویم که او یکی از ۳۰ دجال کذابی است که قبل از قیامت ظهور می‌کنند و وحشت مسیح دجال [۵۶] تمامی شهرها را فرامی‌گیرد؛ جز مدینه، چون بر هر دری از درهایش دو فرشته ایستاده و وحشت دجال را از آن دور می‌کنند».

[۵۴] مراجعه شود به صفحه ۲٩ که حدیث به طور کامل در آنجا بیان شده است و مسلم نیز به همین لفظ این حدیث را نقل کرده است. [۵۵] این روایت به شرط مسلم است. [۵۶] دجال مسیح همان است که ظهورش یکی از علامات بزرگ قیامت بوده و مردم را کُشته و سپس زنده می‌گرداند و در نهایت به دست حضرت عیسی÷ کشته خواهد شد. داستانش مفصلاً خواهد آمد.