باب یکم: مسایل مربوط به قیامت

فصل یکم: احادیثی از رسول اکرمص در مورد فتنه‌های آخرالزمان

فصل دوم: پیشگویی‌های رسول خداص

فصل سوم: نزدیک بودن روز قیامت

فصل چهارم: مدعیان نبوت قبل از نبوت

فصل پنجم: مسایلی دال بر نزدیک شدن قیامت