مشخصات کتاب

سیمای رستاخیز نشانه‌ها، وقایع و نتایج

خلاصه آخرین قسمت از تاریخ ابن‌کثیر


مؤلف:

قاضی شیخ محمدبن احمد کنعان


مترجم:

یعقوب خوش‌خبر