مسئلۀ اول: توحید

با تحقیق و بررسی از آیات قرآن کریم برمی‌آید که توحید بر سه نوع است: