شبهات منکرین معجزه [۲۳]

[۲۳] در این قسمت از کتاب «اصول اسلام» علامه ادریس کاندهلوی استفاده شده است.