مشخصات کتاب

اسلام از دیدگاه عقل
تأليف:

عبدالرؤوف ریگی شفا