مشخصات کتاب

احکام میت و آداب سوگواری
تأليف:

عبدالعزیز عریفی


مترجم:

اسحاق دبیری