(۷۱) يك وصيت كلي و مفيد

در كتاب «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» از امام مفسر شیخ‌الاسلام ابی‌عثمان اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی (متوفی۴۴۹ هجری) با تحقیق نبیل السبكی، صفحه ۵۳، وصیت زیر آمده است:

... گفتم: عبدالله بن عباس حدیثی را كه به پیامبر ص می‌رسید، تعریف كرد و گفت: «هر چیزی شرف و مقامی دارد، و شریفترین جاها برای نشستن جایی است كه رو به قبله باشد [۷۸۶].

پشت سر انسان خوابیده و بدعتگزار نماز نخوانید. و مار و عقرب را بكشید، هر چند كه در نماز هم باشید [۷۸۷]. و دیوارهای خود را با پارچه نپوشانید. و كسی كه بدون اجازه به كتاب دیگری بنگرد، به آتش جهنم نگریسته است [۷۸۸]. پیامبر ص گفت: آیا بدترین شما را به شما معرفی كنم؟ گفتند: آری یا رسول الله ص. گفت: كسی كه برده‌اش را شلاق بزند و او را از غذا منع كند و خود تنهایی بخورد. و گفت: آیا شرورترین اینها را به شما معرفی كنم؟ كسی كه لغزشهای خود را قبول نمی‌كند و معذرت‌خواهی نمی‌كند. و از گناه خود استغفار نمی‌كند. آیا بدترین آنها را به شما معرفی كنم؟ كسی كه امید خیری در او نیست، و مردم از شر او درامان نیستند. كسی كه دوست دارد قویترین مردم شود، باید به خدا توكل كند. كسی كه دوست دارد بی‌نیازترین مردم شود، پس برای امانتهای خدایی مورد اعتمادتر باشد تا امانتهای دیگران. و كسی كه می‌خواهد كریمترین مردم باشد، باید تقوای الهی پیشه كند. عیسی ÷ درمیان قوم خود ایستاده بود و گفت: ای بنی‌اسرائیل، نزد جاهلان با حكمت صحبت نكنید چون به آنها ظلم می‌كنید.

و اهل حكمت را از آن منع نكنید، چون به آنها ظلم می‌كنید، و ظالمی را با ظلمش جواب ندهید. چون فضل خود را نزد خدای خود باطل می‌كنید. كارها سه قسمند: كاری كه پیروی از آن لازم است، كاری كه گناه‌بودن آن واضح است، پس از آن دوری كن، و كاری كه میان شما اختلافی است پس برای روشن‌شدن آن بر خدا توكل كنید [۷۸۹].

[۷۸۶] شوكانی در (تحفه الذاكر) ص ۴۲ - ۴۳ می‌گوید: طبرانی با سند حسن از ابوهریرهس نقل می‌كند كه رسول الله ص فرمود: «هر چیزی شرفی دارد، شریف‌ترین محل نشستن، جایی است كه رو به قبله باشد»، همچنین ابن عباس در معجم اوسط طبرانى مانند این حدیث روایت كرده است. [۷۸۷] حدیث صحیح است، آلبانی در(صحیح الجامع) صحیح دانسته است(۱/۲۵۵) حدیث ۱۱۴۷. [۷۸۸] نهى از پوشاندن دیوار در صحیح مسلم شحر امام نووى (۱۴/۸۶) آمده كه: فرموده پیامبر ص (خداوند به ما دستور نداده که سنگ و گل را بپوشانیم) امام نووی می‌گوید: علما به این حدیث استدلال کرده‌اند که از پوشاندن خانه‌ها و دیوارها با پرده جلوگیری به عمل آید و این منع به خاطر کراهت تنزیهی است نه تحریمی و این گفته صحیح است.
علامه آلبانی در سلسله احادیث ضعیفه حدیث ۵۲۱۸ این حدیث را: «کسی که به کتاب برادر خویش بدون اجازه او نگاه کند, گویا به آتش دوزخ نگاه می‌کند» ضعیف قرار داده است.السلسله الضعیفه (۵۲۱۸).
[۷۸۹] بر گرفته از كتاب «عقیدة السلف واصحاب الحدیث» ص ۵۳.