(۶۸) آداب تف‌انداختن

تف، همان آب دهان است كه هنگام بیرون‌آمدن از دهان تف گفته می‌شود.

اصل این است كه دهان انسان پاک بوده و چیزی را ناپاک نمی‌كند.

باید به طرف چپ خود تف بیاندازد. چون پیامبر ص فرموده است: «آیا یكى از شما راضى می‌شود كه در صورت او تف بیاندازد؟ هرگاه یكى از شما (براى نماز خواندن) در جهت قبله ایستاد رو به خدای خود ایستاده است و فرشته در طرف راست اوست، پس در طرف راست خود تف نیاندازد. و در جهت قبله نیز تف نیاندازد. یا به طرف چپ تف بیاندازد، یا زیر پاهای خود بیاندازد. و اگر نتوانست تف را نگه دارد، این كار را بكند. یعنی در لباس خودش بیاندازد [۷۷۹].

[۷۷۹] صحیح الجامع (۲۶۶۱).