(۶۶) آداب خميازه‌كشيدن

هنگام خمیازه‌كشیدن مستحب است كه دهان را باز نكند. چون بازكردن دهان بنابر حدیث پیامبرص از اعمال شیطان است: «خمیازه‌كشیدن از شیطان است، پس هرگاه یكی از شما خمیازه كشید، دهانش را ببندد، چون بازكردن دهان از اعمال شیطان است و اگر یكی از شما بگوید: هاه(دهانش را باز بكند) شیطان را خندانیده است» [۷۷۳].

خمیازه‌كشیدن غالبا در اثر سنگینی بدن و انباشتن آن(از غذا و نوشیدنی) و طلب سستی و میل به كسالت ایجاد می‌شود، و آنچه كه برای رفع خمیازه مشخص شده است، این است كه غذا و نوشیدن را كمتر كند.

وقتی نتوانست هنگام خمیازه دهانش را ببندد. با لباسش یا دستش آن را بپوشاند. چون پیامبر ص فرموده است: «وقتی یكی از شما در نماز خمیازه كشید، دستش را روی دهانش قرار بدهد، چون شیطان همراه خمیازه وارد بدن او می‌شود» [۷۷۴].

قاری قرآن باید هنگام قرائت از خمیازه‌كشیدن خودداری كند.

حافظ ابن حجر س از بعضی از علما نقل كرده است كه: از جمله ویژگیهای پیامبر ص این بود كه هرگز خمیازه نمی‌كشید، چون خمیازه‌كشیدن و بازكردن دهان از اعمال شیطان است.

بسیاری از مردم به اشتباه هنگام خمیازه‌كشیدن «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» می‌گویند. در حالی كه این عمل توسط پیامبر ص انجام نشده و مشروع نیست.

شیطان وارد بدن كسی كه خمیازه می‌كشد، می‌شود، «وقتی یكی از شما خمیازه كشید، پس تا جایی كه می‌تواند، دهانش را ببندد. چون شیطان وارد دهانش می‌شود [۷۷۵].

به هنگام خمیازه صدای خود را بلند نكند. «هرگاه یكی از شما خمیازه كشید تا جایی كه می‌تواند، دهانش را باز نكند و هاه‌هاه نگوید. چون به این كار شیطان را می‌خنداند» [۷۷۶].

[۷۷۳] بخاری (۳۲۸۹). [۷۷۴] مسلم (۲۹۹۵). [۷۷۵] امام احمد، صحیح الجامع (۴۲۶). [۷۷۶] ابوعیسی گفته كه حدیث حسن است، سنن ترمذی (۲۷۴۷).