(۴۷) آداب كفش‌پوشيدن

باید اول پای راست را در كفش كرد و هنگام درآوردن، اول پای چپ را درآورد. چنانكه رسول الله ص فرمودند: «هرگاه یكى از شما خواست كفش بپوشد، با پاى راست شروع كند، و هنگام درآوردن با پاى چپ شروع كند، پس پای راست هنگام پوشیدن اول. و هنگام درآوردن آخر است» [۵۵۷].

از ابوهریرهس روایت شده است كه پیامبر ص: «نهی كرده از اینكه شخص با حالت ایستاده كفش بپوشد».

و مناوی گفته است: امر در این حدیث امر ارشادی است: چون پوشیدن كفش با حالت نشسته راحت‌تر و آسانتر است [۵۵۸].

برای شخص مسلمان مكروه است كه با یک لنگه كفش راه برود. چون پیامبر ص فرموده است: «وقتی بند صندلهای یكی از شما پاره شد، با یک لنگه آن راه نروید، تا آن را درست می‌كنید [۵۵۹]». «هیچ یک از شما با یک لنگه صندل راه نروید، یا هر دوی آنها را بیرون بیاورید. یا هر دوی آنها را بپوشید [۵۶۰]». چون شیطان با یک لنگه صندل راه می‌رود. ابوهریرهس روایت كرده است كه رسول الله ص فرمود: «شیطان با یک لنگه صندل راه می‌رود [۵۶۱]». سنت است كه گاه گاهی با پای برهنه راه رفت. «پیامبر ص به ما امر كرده است كه هر از چندگاهی با پای برهنه راه برویم» [۵۶۲].

صندلهای پیامبر ص دو بند داشت [۵۶۳] كه از میان انگششتهای میانی و انگشت كناری آن می‌گذشت.

مستحب است كه زیاد صندل پوشید. چون پیامبر ص فرموده است: «زیاد صندل بپوشید، چون پاها مادامی كه در صندل است، راحت‌تر است» [۵۶۴].

نماز خواندن با صندل جایز است. چون پیامبر ص با صندلهایش نماز خوانده است [۵۶۵]و [۵۶۶].

انسان وقتی وارد مسجد شد صندلهایش را بیرون آورد و با آنها نماز نخواند، آنها را در سمت چپ خود بگذارد، چون پیامبر ص وقتی هنگام نماز صندلهایش را درآورد. اگر در نماز فرادی بوده، آنها را در سمت چپ خودش می‌گذاشت، ولی اگر در نماز جماعت باشد آنها را میان پاهای خود قرار بدهد. چون در حدیث آمده است كه: «وقتی یكی از شماها نماز خواند. صندلهایش را در سمت چپ یا راست خود نگذارد. چون شاید سمت چپ او، سمت راست دیگری باشد. و باید آنها را میان پاهای خود قرار بدهد» [۵۶۷]و [۵۶۸].

[۵۵۷] بخاری (۵۸۵۶) و مسلم (۲۰۹۷). [۵۵۸] السلسلة الصحیحة (۷۱۹). [۵۵۹] صحیح الآدب (۷۳۲). [۵۶۰] صحیح الشمایل المحمدیه (۶۶). [۵۶۱] السلسلة الصحیحة (۳۴۸) و نیز گفته شده كه راه رفتن با كفشهای با لنگه‌های متفاوت نیز مكروه است. (الآداب الشرعیة ۳/۵۱۰). [۵۶۲] احمد (۳۴۴۹۲) و ابوداود (۴۱۶۰) و آلبانی آن را صحیح دانسته است. [۵۶۳] بخاری (۳۱۰۷). [۵۶۴] السلسلة الصحیحة (۳۴۵). [۵۶۵] صحیح الجامع (۴۹۶۶). [۵۶۶] انسس می‌گوید: «پیامبر(ص) با صندل‌هایش نماز خوانده است». ابن بطال می‌گوید كه مبتنی بر این است كه نجاستی بر صندلهایش نباشد. سپس گفته است كه این از جمله رخصتها می‌باشد (همچنانكه ابن دقیق العید گفته است) نه جزء مستحبات. ابو داود = =و حاكم از حدیث شداد ابن اوس روایت كرده‌اند (حدیث مرفوع) كه: «با یهودیان تفاوت داشته باشید چون آنها با صندل و خف(موزه) نماز نمی‌خوانند». پس مخالفت با آنها از این جهت مستحب است. (ابن حجر، فتح الباری ۱/۴۹۴). [۵۶۷] ابوداود (۶۰۹) و آلبانی آن را صحیح دانسته است. [۵۶۸] هر چند كه امروزه غیرممكن می‌باشد چون مساجد همه دارای فرش هستند.