(۴۵) آداب ورزش‌هاي جسماني

هدف از ورزش‌كردن، نیرومندشدن و قوت‌گرفتن برای طاعت خدا باشد.

بر تیراندازی و شنا و اسب‌سواری و مسابقه اصرار داشته باشد.

هنگام ورزش پوشیده باشد و عورت خود را آشكار نكند.

ورزش او را از یاد خدا غافل نكند.

در ورزش‌كردن نباید به كافران و مشركان شبیه شد.