(۴۴) آداب حجامت

حجامت از حجم گرفته شده است كه به معنای مكیدن می‌باشد. و از پیامبر ص نقل شده است كه: «شفا در سه چیز است: شربت عسل، تیغ حجامت و داغ آتش» [۵۳۴].

از جمله اوقاتی كه حجامت‌كردن در آنها بهتر است، نصف دوم ماه یا اگر ماه را به چهار قسمت تقسیم كنی، قسمت سوم آن مفیدتر است [۵۳۵].

حجامت در وقت سیری مكروه است، و بعد از مقاربت(آمیزش با همسر) یا حمام‌كردن نیز مكروه است.

وقتی كه روز پنج‌شنبه مصادف با روز هفدهم، نوزدهم یا بیست و یكم ماه هجری باشد، بهتر است.

در حجامت باید از ابزارهای پاكیزه استفاده كرد.

[۵۳۴] صحیح الجامع (۳۷۳۴). [۵۳۵] حدیث: «بهتر است كه حجامت در روزهای هفدهم، نوزدهم یا بیست و یكم ماه باشد» ترمذی آن را روایت كرده و اسناد آن ضعیف می‌باشد.