(۴۱) آداب سرمه‌كشيدن

سرمه‌كشیدن زینت زنان است، و برای مردان درمان سودمندی است. و شایسته نیست كه مردان سرمه را به عنوان زینت خود استفاده كنند، و سرمه درمان چشم درد است، «بهترین سرمه‌ها، سنگ سرمه می‌باشد كه چشمان را روشنی بخشیده و رشد مژه‌ها را زیاد می‌كند» [۵۰۷].

سنت است كه تعداد دفعات سرمه‌كشیدن به صورت مفرد باشد [۵۰۸].

[۵۰۷] به روایت ابوداود (۳۸۷۸) و آلبانی آن را صحیح دانسته است. [۵۰۸] یعنی چشم راست را سه بار، و چشم چپ را نیز سه بار سرمه بكشد، یا اینكه چشم راست را دو بار و چشم چپ را یک بار و یا بر عكس كه جمع آنها مفرد است. و ابن حجر(:) مورد اول را ترجیح داده است. (فتح الباری ۱۰/۱۶۷).